Quyết định số: 92 /QĐ-DHN, ngày 01 tháng 4 năm 2011

Về việc kỷ luật cảnh cáo các sinh viên.

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
Số: 92 / QĐ-DHN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 4 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kỷ luật cảnh cáo các sinh viên
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC D­ƯỢC HÀ NỘI
- Căn cứ quyết định số 828/BYT-QĐ ngày 29/9/1961 của Bộ Y tế về việc thành lập Trường Đại học Dược Hà Nội;
- Căn cứ “Qui chế học sinh, sinh viên trong các tr­ường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy” ban hành theo quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 13/08/2007 và “Qui chế đào tạo đại học và cao đẳng” ban hành theo quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ biên bản của Hội đồng khen thưởng kỷ luật họp ngày 30/3/2011;
- Theo đề nghị của Phó Trưởng phụ trách phòng Đào tạo;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kỷ luật 37 sinh viên bằng hình thức cảnh cáo do đã bị kỷ luật đình chỉ thi một lần trong học kỳ I năm học 2010-2011 (có danh sách kèm theo).
Kỷ luật 06 sinh viên bằng hình thức cảnh cáo do đã nhờ người kiểm tra hộ, thực tập hộ một lần trong học kỳ I năm học 2010-2011 (có danh sách kèm theo).  
Điều 2. Trong thời gian chịu kỷ luật, nếu các sinh viên trên còn tiếp tục vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật với hình thức đình chỉ học tập.
Điều 3. Tr­ưởng các phòng ĐT, CTCT, TCKT, các lớp và sinh viên có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như­ điều 3;
- ĐTN, HSV;
- Trường CĐKTYT2 (để phối hợp);
- Niêm yết;
- Website Trường;
- L­ưu.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KT, KL SINH VIÊN
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Thái Nguyễn Hùng Thu

​​ DSSV theo QĐ92.docDSSV theo QĐ92.doc


14-08-2012

8 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL