Quyết định số: 90 /QĐ-DHN, ngày 01 tháng 4 năm 2011

Về việc khen thưởng 03 sinh viên.

​​
BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
Số: 90 /QĐ-DHN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc khen thưởng 03 sinh viên
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC D­ƯỢC HÀ NỘI
- Căn cứ quyết định số 828/BYT-QĐ ngày 29/9/1961 của Bộ Y tế về việc thành lập Trường Đại học Dược Hà Nội;
- Căn cứ “Qui chế học sinh, sinh viên trong các tr­ường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy” ban hành theo quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 13/08/2007 và “Qui chế đào tạo đại học và cao đẳng” ban hành theo quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ biên bản của Hội đồng khen thưởng kỷ luật họp ngày 30/3/2011;
- Theo đề nghị của Phó Trưởng phụ trách phòng Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng giấy khen và phần thưởng trị giá 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) cho 3 sinh viên sau vì đã có sáng kiến làm đẹp tháp Hòa Phong, Hoàn Kiếm, Hà Nội:
 1. Dương Thị Thanh Mai MSV: 1001303 Lớp: A6K65
 2. Hà Kiều Anh MSV: 1001011 Lớp: A6K65
 3. Trịnh Thị Nga MSV: 1001336 Lớp: A6K65
Điều 2. Tr­ưởng các phòng ĐT, CTCT, TCKT, sinh viên và các lớp có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như­ điều 2;
- ĐTN, HSV;
- Niêm yết;
- Website Trường;
- L­ưu.
KT. HIỆU TR­ƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯ­ỞNG
(Đã ký)
Thái Nguyễn Hùng Thu


14-08-2012

8 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL