Quyết định số: 369/QĐ-DHN, ngày 11 tháng 10 năm 2011

Về việc thành lập các lớp cao đẳng chính quy khoá 2.

BỘ Y TẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
Số: 369/ QĐ-DHN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2010
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập các lớp cao đẳng chính quy khoá 2
HIỆU TR­ƯỞNG TR­ƯỜNG ĐẠI HỌC D­ƯỢC HÀ NỘI
Căn cứ quyết định số 828/BYT-QĐ ngày 29/9/1961 của Bộ Y tế về việc thành lập Trường Đại học Dược Hà Nội;
Căn cứ “Qui chế học sinh, sinh viên trong các tr­ường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy” ban hành theo quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 13/08/2007 và “Qui chế đào tạo đại học và cao đẳng” ban hành theo quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Phó trưởng phụ trách phòng Đào tạo.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Thành lập 3 lớp hành chính cao đẳng hệ chính quy khoá 2 gồm 205 sinh viên (có danh sách kèm theo).
Điều 2: Cử các sinh viên sau vào ban đại diện lớp hành chính năm học 2011-2012:
Lớp D1 K2:
Lớp D3 K2:
Phạm Khánh Linh
Lớp tr­ưởng
Phạm Thị Quỳnh
Lớp tr­ưởng
Lê Bảo Ngọc
Lớp phó học tập
Nguyễn Thị Lan Anh
Lớp phó học tập
Nguyễn Thị Thu Huyền
Lớp phó đời sống
Trần Văn Vượng
Lớp phó đời sống
Lớp D2 K2:
Nguyễn Thùy Chi
Lớp tr­ưởng
Nguyễn Thị Liên
Lớp phó học tập
Bùi Thị Hoa
Lớp phó đời sống
Điều 3: Ban đại diện các lớp hành chính và sinh viên Cao đẳng khoá 2 có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ, nhiệm vụ và được h­ưởng quyền lợi theo quy định, quy chế hiện hành.
Điều 4: Trưởng các phòng ĐT, TCKT, CTCT, ban đại diện các lớp hành chính và sinh viên cao đẳng khoá 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận:
 - Như điều 4;
- Đoàn TN, Hội SV, CNTT;
- Website;
- L­ưu./.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TR­ƯỞNG
(Đã ký)
Thái Nguyễn Hùng Thu

​​ file dinh kem QD 369.xlsfile dinh kem QD 369.xls


13-08-2012

8 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL