Quyết định số: 368/QĐ-DHN, ngày 11 tháng 10 năm 2011

Về việc thành lập các lớp đại học hệ liên thông khoá 46.

BỘ Y TẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
Số: 368/QĐ-DHN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11  tháng 10 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập các lớp đại học hệ liên thông khoá 46
HIỆU TR­ƯỞNG TR­ƯỜNG ĐẠI HỌC D­ƯỢC HÀ NỘI
Căn cứ quyết định số 828/BYT-QĐ ngày 29/9/1961 của Bộ Y tế về việc thành lập Trường Đại học Dược Hà Nội;
Căn cứ “Qui chế học sinh, sinh viên trong các tr­ường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy” ban hành theo quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 13/08/2007 và “Qui chế đào tạo đại học và cao đẳng” ban hành theo quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Phó trưởng phụ trách phòng Đào tạo.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Thành lập 05 lớp đại học hệ liên thông khoá 46 gồm 299 sinh viên (có danh sách kèm theo).
Điều 2: Cử các sinh viên sau vào ban đại diện lớp năm học 2011-2012:
Lớp C1 K46:
Lớp C4 K46:
Nguyễn Quang Thắng
Lớp tr­ưởng
Trần Quang Cường
Lớp tr­ưởng
Đinh Đại Độ
Lớp phó học tập
Nguyễn Hồng Sơn
Lớp phó học tập
Nguyễn Thị Quyết
Lớp phó đời sống
Nguyễn Thị Viễn Hồng
Lớp phó đời sống
Lớp C2 K46:
Lớp C5 K46:
Phùng Công Chính
Lớp tr­ưởng
Ngô Văn Chinh
Lớp tr­ưởng
Đỗ Thị Ngọc Yến
Lớp phó học tập
Đỗ Văn Dũng
Lớp phó học tập
Huỳnh Trọng Minh
Lớp phó đời sống
Nguyễn Thị Hiền
Lớp phó đời sống
Lớp C3 K46:
Nguyễn Đức Anh
Lớp tr­ưởng
Nguyễn Duy Cường
Lớp phó học tập
Mai Thị Hồng Nhung
Lớp phó đời sống
Điều 3: Ban đại diện các lớp và sinh viên hệ liên thông khoá 46 có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ, nhiệm vụ và được h­ưởng quyền lợi theo quy định, quy chế hiện hành.
Điều 4: Trưởng các phòng ĐT, TCKT, CTCT, ban đại diện các lớp và sinh viên khoá 46 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận:
-Nh­ư điều 4;
- Trường TCQY 2 (để phối hợp);
- Trường CĐYTKTTƯ 2 (để phối hợp);
- Đoàn TN, Hội SV, CNTT;
- Website;
- L­ưu./.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TR­ƯỞNG
(Đã ký)
Thái Nguyễn Hùng Thu

​​ file dinh kem QD 368.xlsfile dinh kem QD 368.xls


13-08-2012

8 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL