Quyết định số: 366/QĐ-DHN, ngày 11 tháng 10 năm 2011

Về việc thành lập các lớp đại học chính quy khoá 66.

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
Số:  366/QĐ-DHN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập các lớp đại học chính quy khoá 66
HIỆU TR­ƯỞNG TR­ƯỜNG ĐẠI HỌC D­ƯỢC HÀ NỘI
Căn cứ quyết định số 828/BYT-QĐ ngày 29/9/1961 của Bộ Y tế về việc thành lập Trường Đại học Dược Hà Nội;
Căn cứ “Qui chế học sinh, sinh viên trong các tr­ường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy” ban hành theo quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 13/08/2007 và “Qui chế đào tạo đại học và cao đẳng” ban hành theo quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Phó trưởng phụ trách phòng Đào tạo, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Thành lập 6 lớp hành chính đại học chính quy khoá 66 gồm 470 sinh viên (có danh sách kèm theo).
Điều 2: Cử các sinh viên sau vào ban đại diện lớp hành chính năm học 2011-2012:
Lớp A1 K66:
Lớp A4 K66:
Vũ Minh
Lớp tr­ưởng
Đỗ Văn Mạnh
Lớp tr­ưởng
Đào Tú Anh
Lớp phó học tập
Trần Văn Thơ
Lớp phó học tập
Bùi Đức Hậu
Lớp phó đời sống
Nguyễn Khánh Ly
Lớp phó đời sống
Lớp A2 K66:
Lớp A5 K66:
Lương Lệ Thủy
Lớp tr­ưởng
Nguyễn Lê Nhật
Lớp tr­ưởng
Nguyễn Thị Trang
Lớp phó học tập
Đoàn Thanh Liêm
Lớp phó học tập
Phạm Thị Ngọc Linh
Lớp phó đời sống
Cao Thị Thanh Mai
Lớp phó đời sống
Lớp A3 K66:
Lớp A6 K66:
Phan Thanh Lam
Lớp tr­ưởng
Đào Thái Việt
Lớp tr­ưởng
Trần Thị Thúy Diệu
Lớp phó học tập
Thái Đức Quang
Lớp phó học tập
Vũ Linh
Lớp phó đời sống
Phạm Văn Hùng
Lớp phó đời sống
Điều 3: Ban đại diện các lớp và sinh viên khoá 66 có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ, nhiệm vụ và được h­ưởng quyền lợi theo quy định, quy chế hiện hành.
Điều 4: Trưởng các phòng ĐT, TCKT, CTCT, ban đại diện các lớp hành chính và sinh viên khoá 66 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Đoàn TN, Hội SV, CNTT
- Website
- Lưu./.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TR­ƯỞNG
(Đã ký)
Thái Nguyễn Hùng Thu

​​ file dinh kem QD 366.xlsfile dinh kem QD 366.xls


13-08-2012

5 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL