Góp ý Báo cáo Tự đánh giá giai đoạn 2011-2016

Thực hiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác Tự đánh giá. Trường Đại học Dược Hà Nội tiếp tục triển khai công tác tự đánh giá giai đoạn 2011-2016. Nhằm góp phần nâng cao chất lượng của Báo cáo Tự đánh giá, yêu cầu các ông/bà Trưởng/Phụ trách các đơn vị, lớp trưởng các lớp sinh viên/học viên tổ chức thảo luận và góp ý để hoàn thiện báo cáo này. Biên bản góp ý gửi về phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng trước ngày 20/10/2016
Chi tiết xin xem file đính kèm.


10-10-2016

7 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL