Điểm trúng tuyển đại học kỳ thi tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học đào tạo theo địa chỉ năm 2012.

BỘ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2012

BIÊN BẢN ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC

KỲ THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC

ĐÀO TẠO THEO ĐỊA CHỈ NĂM 2012

Khu vực  

Đối tượng

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

Cộng

HSPT

Điểm trúng tuyển

9.5

9.0

8.5

8.0

Số người đạt ĐTT

37

8

45

UT2

Điểm trúng tuyển

8.5

8.0

7.5

7.0

Số người đạt ĐTT

7

15

22

UT1

Điểm trúng tuyển

7.5

7.0

6.5

6.0

Số người đạt ĐTT

197

197

Tổng số người

đạt điểm trúng tuyển

44

23

197

264

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Thái Nguyễn Hùng Thu​


03-08-2012

10 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL