Công văn số: 690/ DHN-TCCB, ngày 26 tháng 12 năm 2011

Về việc bầu chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm 2011.

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 690/ DHN-TCCB
V/v bầu chiến sĩ thi đua
cấp Bộ năm 2011
Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2011
Kính gửiCác đơn vị trong Trường
Thực hiện Luật Thi đua - Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác Thi đua - Khen thưởng, nhà trường tiến hành bầu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm 2011 như sau:
1- Về tiêu chuẩn Chiến sĩ thi đua cấp Bộ :
- Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân 3 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”;
- Thành tích, sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu của cá nhân đó có tác dụng ảnh hưởng đối với Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương và do Hội đồng Khoa học, sáng kiến cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương xem xét, công nhận.
Căn cứ vào tiêu chuẩn, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng nhà trường tổng hợp các cá nhân đủ tiêu chuẩn bầu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, danh sách được niêm yết trong Trường và đưa ra hội nghị tập thể cán bộ, viên chức để bầu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ theo nguyên tắc bỏ phiếu kín. Những cá nhân đạt 90% trở lên số phiếu tín nhiệm của quần chúng tham dự được đưa ra Hội đồng Thi đua-Khen thưởng nhà trường bình xét.
2- Thành phần, thời gian, địa điểm bỏ phiếu bầu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ:
Thành phần: Toàn thể cán bộ, viên chức của Trường Đại học Dược Hà Nội  (kể cả đối tượng hợp đồng dài hạn).
Thời gian: Theo chương trình của Hội nghị cán bộ viên chức Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2011.
Địa điểm: Tại Hội nghị cán bộ viên chức (Giảng đường 12).
Đề nghị các cán bộ, viên chức nhà trường đến tham dự bỏ phiếu đầy đủ, đúng giờ. Các đơn vị có cán bộ, viên chức không tham dự bỏ phiếu (có lý do chính đáng) lập danh sách gửi phòng Tổ chức cán bộ (ThS. Kiều Thị Hồng) trước 15 giờ ngày 27/12/2011.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TB: Bảng; website;
- Ban Giám hiệu;
- Lưu TCCB, HCTH.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Đăng Hòa


13-08-2012

7 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL