Công văn số: 486/DHN-TCCB, ngày 29 tháng 7 năm 2013

​Kết quả xét nâng lương đợt 1 năm 2013.

BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 486/DHN-TCCB

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2013

THÔNG BÁO
Kết quả xét nâng lương đợt I năm 2013
Thực hiện các quy định của Nhà nước về việc nâng lương đối với CBVC, Hội đồng xét nâng bậc lương Trường Đại học Dược Hà Nội đã họp xem xét nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung, và nâng lương trước thời hạn đợt 1 năm 2013 (6 tháng đầu năm) cho CBVC, cụ thể như sau:
1. Nâng lương thường xuyên đối với 35 CBVC ngạch giảng viên chính và tương đương trở xuống (có danh sách kèm theo).
2. Thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với 03 CBVC ngạch giảng viên chính và tương đương trở xuống (có danh sách kèm theo).
3. Nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc như sau:
- Bổ sung thêm thành tích Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm học 2012-2013 vào bảng thành tích của CBVC để xét nâng lương trước thời hạn đợt 1 năm 2013;
- Nhất trí tỷ lệ nâng lương trước thời hạn đợt này không quá 5% (tương đương 17 người). Nếu đợt nâng lương trước thời hạn lần này số lượng không đủ thì tỷ lệ còn lại điều chỉnh sang lần sau, nhưng tổng nâng lương trước thời hạn không quá 10%/ năm theo danh sách trả lương của nhà trường.
- Số lượng CBVC đủ điều kiện được nâng lương trước thời hạn là 09 người. Hội đồng nâng lương thống nhất xét nâng lương trước thời hạn theo nguyên tắc:
+ Không nâng lương trước thời hạn cho CBVC quá 2 lần liên tiếp;
+ Xét thành tích của tất cả các CBVC được tích lũy trong thời gian giữ bậc lương, đủ điều kiện nâng lương.
Căn cứ vào nguyên tắc trên, Hội đồng xét nâng bậc lương nhất trí nâng lương trước thời hạn cho 06 CBVC trong danh sách đính kèm có số thứ tự từ 01 đến 6 (03 CBVC đã được nâng lương trước thời hạn 2 lần liên tiếp).
Nhà trường xin thông báo tới toàn thể cán bộ, viên chức trong Trường được biết. Mọi ý kiến liên quan đến vấn đề nâng lương đợt I năm 2013 đề nghị phản ánh về phòng Tổ chức cán bộ (ThS Đào Công Hiếu), sau 07 ngày kể từ ngày 29/7/2013 nhà trường sẽ ban hành quyết định.
Nơi nhận:
- Phòng CNTT (website);
- Niêm yết bảng tin;
- Lưu: TCCB, HCTH.
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Đăng Hòa

​​ Danh sach nang luong lan 1 nam 2013.xlsDanh sach nang luong lan 1 nam 2013.xls


30-07-2013

7 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL