Công văn số: 431/DHN- TCCB, ngày 08 tháng 7 năm 2013

Về việc triển khai xét tặng danh hiệu TTND-TTƯT lần thứ 11 năm 2013.

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠIHỌC DƯỢC HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 431/DHN- TCCB
Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2013
Kính gửi:Các đơn vị trong Trường
Thực hiện Công văn số 3798/BYT-TT-KT ngày 24/6/2013 của Bộ Y tế về việc triển khai xét tặng danh hiệu TTND-TTƯT lần thứ 11 năm 2013. Nhà trường đề nghị các đơn vị, cá nhân trong trường nghiên cứu Thông tư số 30/2011/TT-BYT ngày 30/6/2011 và lập danh sách những cán bộ, viên chức của đơn vị mình đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú theoquy định chi tiết tại thông tư (Nội dung của Thông tư được đăng trên Website của trường).
Danh sách cán bộ, viên chức đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú xin gửi về phòng Tổ chức cán bộ (ThS. Kiều Thị Hồng) trước ngày 15/07/2013.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Website;
- Lưu TCCB, HCTH.
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Đăng Hòa

​​ Thongtu30-2011-BYT.docThongtu30-2011-BYT.doc


08-07-2013

6 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL