Công văn số: 389/DHN-TCCB, ngày 17 tháng 6 năm 2013

​Về việc nâng lương đợt 1 năm 2013.

BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 389 /DHN - TCCB

Hà Nội, ngày 17tháng 6năm 2013

V/vnâng lương đợt I năm 2013

Kính gửi:Các đơn vị trong Trường
Thực hiện các quy định của nhà nước về việc nâng lương đối với côngchức, viên chức và kết luận của Hội đồng nâng bậc lương năm 2012, nhà trường thực hiện nâng lương thường xuyên, nâng lương trước kỳ hạn do lập thành tích xuất sắc 2 lần/ năm (dự kiến đợt 1 tương đương 5%).
Đề nghị các đơn vị thông báo cho toàn thể công chức, viên chức biết, đối chiếu, kiểm tra các thông tin nâng lương thường xuyên đợt I (6 tháng đầu năm 2013) theo danh sách. Công chức, viên chức được nâng lương làm đề nghị nâng lương theo mẫu gửi kèm có ý kiến của Trưởng/Phụ trách đơn vị hoặc ý kiến của Lãnh đạo nhà trường (nếu là Trưởng, Phó, Phụ trách đơn vị).
Đối với nâng lương trước kỳ hạn do lập thành tích xuất sắc, đề nghị đơn vị, cá nhân căn cứ quy định nâng lương trước kỳ hạn, tập hợp văn bằng/quyết định khen thưởng.
Các văn bản trên gửi về phòng Tổ chức cán bộ (ThS. Đào Công Hiếu) trước ngày 22/6/2013 để tổng hợp trình Hội đồng lương nhà trường xem xét.
Trong quá trình thực hiện, nếu có thắc mắc gì xin liên hệ với phòng Tổ chức cán bộ để giải quyết.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám Hiệu;
- Phòng CNTT (Website)
- Lưu TCCB, HCTH.
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Đăng Hòa

​​ de nghi nang luong. mau 1.docde nghi nang luong. mau 1.doc

​​ ds nang luon lan 1 nam 2013- CNTT.xlsds nang luon lan 1 nam 2013- CNTT.xls

​​ de nghi nang luong.mau 2.docde nghi nang luong.mau 2.doc


19-06-2013

9 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL