Công văn số: 360 /DHN-KT&KĐCL, ngày 30 tháng 6 năm 2011

Về việc Báo cáo Tự đánh giá.

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI
Số: 360 /DHN-KT&KĐCL
V/v Báo cáo Tự đánh gi
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 6  năm 2011
Kính gửi:Toàn thể cán bộ viên chức, học viên, sinh viên
Trường Đại học Dược Hà Nội
Thực hiện Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học và các văn bản hướng dẫn, Trường Đại học Dược Hà Nội đã thành lập Hội đồng tự đánh giá, ban thư ký và các nhóm chuyên trách để triển khai hoạt động tự đánh giá Trường. Đến nay, báo cáo tự đánh giá đã hoàn thành và được đăng tải trên website của Trường theo địa chỉ (http://).
Kính đề nghị toàn thể cán bộ viên chức, học viên, sinh viên của Trường tích cực góp ý, bổ sung để báo cáo tự đánh giá được hoàn thiện hơn. Ý kiến đóng góp xin gửi về Hội đồng tự đánh giá Trường Đại học Dược Hà Nội theo địa chỉ:
PGS. TS. Nguyễn Mạnh Tuyển, Trưởng Ban thư ký;
Điện thoại: (04) 3933 5535
Email: khaothikdcl@hup.edu.vn.
Xin trân trọng cảm ơn !
Nơi nhận:
-Như kính gửi;
-Website;
-Lưu: HCTH, KT&KĐCL.
KT. HIỆU TRƯỞNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ 
(đã ký)
Thái Nguyễn Hùng Thu

​​ Bao cao tu danh gia.pdfBao cao tu danh gia.pdf


13-08-2012

6 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL