Công văn số: 355 /DHN-TCCB, ngày 26 tháng 6 năm 2012

Về việc xét chọn “Người tốt, Việc tốt” và “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2012.

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HN
Số: 355 /DHN-TCCB
V/v: xét chọn “Người tốt, Việc tốt”
và “Công dân Thủ đô
ưu tú” năm 2012
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 6  năm 2012

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường
 
Thực hiện công văn số 112/HĐTĐ-BTĐ (HCTH) của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 14/6/2012 về việc hướng dẫn tổng kết phong trào “Người tốt, việc tốt” (NTVT) và xét chọn “Công dân Thủ đô ưu tú”năm 2012;
Căn cứ vào Quy định xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được ban hành kèm theo Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 và Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” ban hành kèm theoQuyết định số 23/2010 /QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội (được đăng trên website Trường),
Nhà trường đề nghị các đơn vị giới thiệu 03 cá nhân trong Trường có thành tích toàn diện đủ tiêu chuẩn theo Quy định và Quy chế trên để Hội đồng thi đua khen thưởng Trường xét duyệt, đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội xét, khen thưởng, biểu dương NTVT tiêu biểu và xét chọn “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2012.
Danh sách các đơn vị giới thiệu xin gửi về phòng Tổ chức cán bộ (ThS. Kiều Thị Hồng) trước ngày 02 tháng 7 năm 2012.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu TCCB, HCTH.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Đăng Hòa


30-07-2012

5 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL