Công văn số: 355 /DHN-TCCB, ngày 07 tháng 6 năm 2013

Về việc lấy ý kiến góp ý Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng CCVC.

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠIHỌC DƯỢC HÀ NỘI
Số:355/DHN-TCCB
V/v lấy ý kiến góp ý
Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng CCVC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 07tháng6năm 2013

Kính gửi :Các đơn vị trong Trường

Sau khi lấy ý kiến góp ý của các đơn vị cho Dự thảo Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Trường, phòng Tổ chức cán bộ đã tổng hợp, báo cáo Hiệu trưởng. Tiếp thu ý kiến góp ý hợp lý của các đơn vị, Nhà trường đã chỉnh sửa, bổ sung Dự thảo.
Dự thảo Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chứcđã tiếp thu, chỉnh sửa được đăng trên website của Trường. Đề nghị toàn thể cán bộ, viên chức trong Trường tiếp tục đóng góp ý kiến để các văn bản hoàn thiện hơn trước khi ban hành.
Các ý kiến góp ý xin gửi về phòng Tổ chức cán bộ theo điạ chỉ email: phanthanhha200811@yahoo.com trước ngày 20/6 /2013 để tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu.
Nơi nhận:  
-Như trên;
-Ban Giám hiệu;
-Phòng CNTT (website)
-Lưu: TCCB; HCTH.
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Đăng Hòa

​​ Dự thảo Quy chế đào tạo, bồi dưỡng CCVC ĐH Dược.docDự thảo Quy chế đào tạo, bồi dưỡng CCVC ĐH Dược.doc


07-06-2013

9 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL