Công văn số: 288 /DHN-KT&KĐCL, ngày 30 tháng 5 năm 2011

ề việc thu thập thông tin của sinh viên sắp tốt nghiệp năm 2011.

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
Số:  288 / DHN-KT&KĐCL
V/v: thu thập thông tin của sinh viên sắp
 tốt nghiệp năm 2011
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà nội, ngày 30 tháng 5 năm 2011
Kính gửi:Lớp trưởng các lớp sinh viên khóa 61 hệ Chính quy
Lớp trưởng các lớp sinh viên khóa 42 hệ Liên thông
Lớp trưởng các lớp sinh viên hệ văn bằng hai khóa 4
Nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu sinh viên sắp tốt nghiệp năm 2011, phục vụ hoạt động Đảm bảo chất lượng của Trường, cũng như xây dựng kênh thu thập thong tin phản hồi của sinh viên sau tốt nghiệp, Nhà trường yêu cầu lớp trưởng các lớp thu thập đầy đủ thông tin của từng sinh viên trong lớp theo mẫu đính kèm.
Lớp trưởng các lớp hoàn thiện, nộp bản danh sách theo mẫu và gửi file điện tử về phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng trước ngày18/6/2011 (DS. Nguyễn Thùy Dương, ĐT: 04.39335535, DĐ: 0976439586, Email: ntd.phar@gmail.com)
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng CNTT (Website);
- Lưu: HCTH, KT&KĐCL.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Thái Nguyễn Hùng Thu

​​ MẪU DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP.docMẪU DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP.doc


13-08-2012

8 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL