Biểu mẫu tổng kết năm 2014 (mẫu báo cáo TK, BB bình bầu, ĐK thi đua, ĐK khen cao,phiếu bổ sung LLKH,phiếu bổ sung LLVC, Phiếu phân loại VC-LĐ)

MauBaocaotongket.docMauBaocaotongket.docMauBienbanbinhbau.docMauBienbanbinhbau.docMauDangkythidua.docMauDangkythidua.docMaudenghikhencao.docMaudenghikhencao.docMauphieubosungLLKH.docMauphieubosungLLKH.docMauphieubosungLLVC.docMauphieubosungLLVC.docMauPhieuphanloaiVC-LD.xlsxMauPhieuphanloaiVC-LD.xlsx


22-05-2014

12 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL