Thông báo mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng, chuyên đề "Tương tác và tương kỵ trong sử dụng thuốc" ngày 23-24/02/2017 - Thông báo đào tạo sau đại học - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng, chuyên đề "Tương tác và tương kỵ trong sử dụng thuốc" ngày 23-24/02/2017 (15/02/2017)

Thông ​tin chi tiết xem file đính kèm