Lịch học các học phần chung và cơ sở bắt buộc cao học dược khóa 21 (2016-2018) tại Trường Đại học Võ Trường Toản (từ ngày 20/2/2017 đến ngày 24/3/2017) - Thông báo đào tạo sau đại học - Cổng thông tin Đại Học Dược

Lịch học các học phần chung và cơ sở bắt buộc cao học dược khóa 21 (2016-2018) tại Trường Đại học Võ Trường Toản (từ ngày 20/2/2017 đến ngày 24/3/2017) (23/01/2017)

Thông​ tin chi tiết xem file đính kèm