Thông báo thay đổi thời gian tổ chức lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng, chuyên đề "Ứng dụng Y học bằng chứng trong thực hành sử dụng thuốc" ngày 19-22/12/2016 - Thông báo đào tạo sau đại học - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng, chuyên đề "Ứng dụng Y học bằng chứng trong thực hành sử dụng thuốc" ngày 19-22/12/2016 (09/12/2016)

Thôn​g tin chi tiết xem file đính kèm