Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Nguyễn Thị Hoàng Liên:"Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá và xếp hạng Trung tâm kiểm nghiệm thuốc tuyến tỉnh/thành phố" - Nghiên cứu sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Nguyễn Thị Hoàng Liên:"Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá và xếp hạng Trung tâm kiểm nghiệm thuốc tuyến tỉnh/thành phố" (21/05/2021)

Chi t​iết xem file đính kèm