Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Nguyễn Thị Phương Thúy:"Nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành bán kháng sinh của người bán thuốc tại cơ sở bán lẻ thuốc ở Việt Nam" - Nghiên cứu sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Nguyễn Thị Phương Thúy:"Nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành bán kháng sinh của người bán thuốc tại cơ sở bán lẻ thuốc ở Việt Nam" (01/04/2021)

Ch​i tiết xem file đính kèm