Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Nguyễn Minh Ngọc: "Nghiên cứu xây dựng quy trình tổng hợp berberin clorid" - Nghiên cứu sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Nguyễn Minh Ngọc: "Nghiên cứu xây dựng quy trình tổng hợp berberin clorid" (29/03/2021)

Chi​ tiết xem file đính kèm​

File đính kèm