Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Nguyễn Thị Thu Cúc:"Nghiên cứu chi phí - hiệu quả của nilotinib so với imatinib trong điều trị bạch cầu mạn dòng tủy tại việt Nam" - Nghiên cứu sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Nguyễn Thị Thu Cúc:"Nghiên cứu chi phí - hiệu quả của nilotinib so với imatinib trong điều trị bạch cầu mạn dòng tủy tại việt Nam" (09/03/2021)

Chi ​tiết xem file đính kèm