Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Phạm Văn Hiển:"Tổng hợp và đánh giá tác dụng sinh học của một số hợp chất chứa khung adamantan" - Nghiên cứu sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Phạm Văn Hiển:"Tổng hợp và đánh giá tác dụng sinh học của một số hợp chất chứa khung adamantan" (03/02/2021)

​Chi tiết xem file đính kèm

File đính kèm