Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS.Phạm Văn Kiền:"Nghiên cứu nâng cấp tiêu chuẩn dược liệu rễ ba kích (Radix Morindae officinalis) của Việt Nam" - Nghiên cứu sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS.Phạm Văn Kiền:"Nghiên cứu nâng cấp tiêu chuẩn dược liệu rễ ba kích (Radix Morindae officinalis) của Việt Nam" (14/01/2021)

Chi​ tiết xem file đính kèm