Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Hoàng Văn Thủy: "Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học hai loài Stephania Lour. ở Việt Nam" - Nghiên cứu sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Hoàng Văn Thủy: "Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học hai loài Stephania Lour. ở Việt Nam" (29/09/2020)

​Chi tiết xem file đính kèm

File đính kèm