Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Võ Thị Nhị Hà: "Nghiên cứu thực trạng và giải pháp cải thiện hoạt động báo cáo biến cố bất lợi nghiêm trọng trong thử nghiệm lâm sàng thuốc tại Việt Nam"" - Nghiên cứu sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Võ Thị Nhị Hà: "Nghiên cứu thực trạng và giải pháp cải thiện hoạt động báo cáo biến cố bất lợi nghiêm trọng trong thử nghiệm lâm sàng thuốc tại Việt Nam"" (26/12/2019)

Chi​ tiết xem file đính kèm

File đính kèm