Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Nguyễn Lâm Hồng: "Nghiên cứu phân lập, tinh chế, thiết lập chất chuẩn để định tính, định lượng một số lignan trong quả của chi Cleisanthus, họ Thầu dầu (Euphorbiaceae)" - Nghiên cứu sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Nguyễn Lâm Hồng: "Nghiên cứu phân lập, tinh chế, thiết lập chất chuẩn để định tính, định lượng một số lignan trong quả của chi Cleisanthus, họ Thầu dầu (Euphorbiaceae)" (05/12/2019)

Ch​i tiết xem file đính kèm​