Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Đào Thị Cẩm Minh: "Xây dựng quy trình xác định một số tân dược trộn trái phép trong chế phẩm đông dược" - Nghiên cứu sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Đào Thị Cẩm Minh: "Xây dựng quy trình xác định một số tân dược trộn trái phép trong chế phẩm đông dược" (27/09/2019)

Ch​i tiết xem file đính kèm​

File đính kèm