Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Đỗ Thị Thanh Thủy: "Nghiên cứu tổng hợp, thiết lập chất chuẩn và tạp chuẩn dùng trong kiểm nghiệm terazosin" - Nghiên cứu sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Đỗ Thị Thanh Thủy: "Nghiên cứu tổng hợp, thiết lập chất chuẩn và tạp chuẩn dùng trong kiểm nghiệm terazosin" (03/09/2019)

​Chi tiết xem file đính kèm