Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Đồng Thị Hoàng Yến: "Nghiên cứu bào chế và bước đầu đánh giá sinh khả dụng viên lornoxicam giải phóng có kiểm soát" - Nghiên cứu sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Đồng Thị Hoàng Yến: "Nghiên cứu bào chế và bước đầu đánh giá sinh khả dụng viên lornoxicam giải phóng có kiểm soát" (09/05/2019)

​Chi tiết xem file đính kèm