Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Tống Thị Thanh Vượng: "Nghiên cứu xác định các độc tố gây tiêu chảy acid okadaic, dinophysistoxin-1, dinophysistoxin-2 trong một số nhuyễn thể 2 mảnh vỏ ở biển Việt Nam bằng sắc ký lỏng khối phổ" - Nghiên cứu sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Tống Thị Thanh Vượng: "Nghiên cứu xác định các độc tố gây tiêu chảy acid okadaic, dinophysistoxin-1, dinophysistoxin-2 trong một số nhuyễn thể 2 mảnh vỏ ở biển Việt Nam bằng sắc ký lỏng khối phổ" (19/11/2018)

​Chi tiết xem file đính kèm