Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Nguyễn Nhật Hải: "Nghiên cứu kết quả hoạt động kinh doanh của một số doanh nghiệp dược tại Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp tại Công ty TNHH một thành viên Dược phẩm Bali" - Nghiên cứu sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Nguyễn Nhật Hải: "Nghiên cứu kết quả hoạt động kinh doanh của một số doanh nghiệp dược tại Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp tại Công ty TNHH một thành viên Dược phẩm Bali" (31/08/2018)

Chi ​tiết xem file đính kèm