Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Phạm Quốc Chinh: "Nghiên cứu xác định vết một số ma túy tổng hợp nhóm kích thích thần kinh loại Amphetamin và Ketamin trong tóc và nước tiểu bằng sắc ký khí khối phổ" - Nghiên cứu sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Phạm Quốc Chinh: "Nghiên cứu xác định vết một số ma túy tổng hợp nhóm kích thích thần kinh loại Amphetamin và Ketamin trong tóc và nước tiểu bằng sắc ký khí khối phổ" (18/07/2018)

Chi​ tiết xem file đính kèm

File đính kèm