Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Đinh Thị Hải Bình:"Nghiên cứu bào chế viên giải phóng có kiểm soát pseudoephedrin - loratadin" - Nghiên cứu sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Đinh Thị Hải Bình:"Nghiên cứu bào chế viên giải phóng có kiểm soát pseudoephedrin - loratadin" (23/06/2017)

Thô​ng tin chi tiết xem file đính kèm