Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Đặng Thị Ngọc Lan: "Nghiên cứu xây dựng phương pháp phân tích phát hiện thuốc giả bằng phổ Raman" - Nghiên cứu sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Đặng Thị Ngọc Lan: "Nghiên cứu xây dựng phương pháp phân tích phát hiện thuốc giả bằng phổ Raman" (10/05/2017)

Nội dung chi tiết xem file đính kèm​​