Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Đặng Thị Hiền: "Nghiên cứu bào chế nano nhũ tương nhỏ mắt Diclophenac và bước đầu đánh giá sinh khả dụng của chế phẩm" - Nghiên cứu sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Đặng Thị Hiền: "Nghiên cứu bào chế nano nhũ tương nhỏ mắt Diclophenac và bước đầu đánh giá sinh khả dụng của chế phẩm" (07/11/2016)

​Th​ông tin chi tiết xem file đính kèm