Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Tạ Mạnh Hùng: "Nghiên cứu định lượng atenolol và các đồng phân đối quang trong một số chế phẩm thuốc và trong dịch sinh học" - Nghiên cứu sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Tạ Mạnh Hùng: "Nghiên cứu định lượng atenolol và các đồng phân đối quang trong một số chế phẩm thuốc và trong dịch sinh học" (12/10/2016)

​Nội dung chi tiết xem file đính kèm​​