Văn bản pháp quy - trang 1 - Cổng thông tin Đại Học Dược
 • Kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ 01/04/2021

  ​Trường Đại học Dược Hà Nội xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) hàng năm căn cứ vào Chiến lược phát triển của Nhà trường và Kế hoạch hoạt động KHCN của các bộ môn trong Trường.

 • Hướng dẫn triển khai đề tài đề tài KH&CN cấp Quốc gia, cấp Bộ và tương đương 22/05/2020

  ​Để triển khai đề tài KH&CN cấp Quốc gia, cấp Bộ và tương đương theo đúng quy định hiện hành của Bộ Khoc học và Công nghệ, phòng QLKH phối hợp với các phòng chức năng, xây dựng hướng dẫn và biểu mẫu triển khai đề tài KH&CN, gồm:

 • Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 23/03/2017

  Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 quy định về tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; việc tổ chức thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ; biện pháp bảo đảm phát t​riển khoa học và công nghệ; quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

 • Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ 01/03/2017

  ​Hướng dẫn quy trình xác định, tuyển chọn, thực hiện và nghiệm thu nhiệm vụ cấp Bộ, cấp Quốc gia.

 • Thông tư, hướng dẫn của Bộ Y tế 28/02/2017

  Nhằm hướng dẫn quy trình xác định, tuyển chọn, thực hiện và nghiệm thu nhiệm vụ cấp Bộ Y tế, Nhà trường đăng tải các Thông tư, hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế

 • Hướng dẫn đăng ký, thẩm định, thực hiện và nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường và các biểu mẫu 28/12/2016

           Nhằm góp phần chuẩn hóa việc quản lý đề tài KHCN cấp Trường, phòng Quản lý khoa học hướng dẫn các bước đăng ký, thẩm định, thực hiện và nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường. 24.3.2017. hướng dẫn.sửa.pdf​Hướng dẫn đăng ký, thẩm định, thực hiện và nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường.pdf

 • Thông tư: 11/2014/TT-BKHCN 04/03/2016

        Thông tư này quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước, bao gồm: Đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia; dự án sản xuất thử nghiệm cấp quốc gia; đề án khoa học cấp quốc gia; dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia.​

 • Thông tư: 09/2014/TT-BKHCN 18/02/2016

        Thông tư này quy định về việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước có mục tiêu, nội dung, sản phẩm không thuộc mục tiêu, nội dung, sản phẩm của các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia, nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo nghị định thư, nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt, dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia và nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia do các quỹ của Nhà nước về khoa học và công nghệ tài trợ, bao gồm:
        a) Đề án khoa học cấp quốc gia, đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia, dự án sản xuất thử nghiệm cấp quốc gia;
        b) Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng.​

 • Thông tư: 07/2014/TT-BKHCN 15/02/2016

        Thông tư này quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước dưới các hình thức đề tài khoa học và công nghệ; dự án sản xuất thử nghiệm; đề án khoa học; dự án khoa học và công nghệ; chương trình khoa học và công nghệ. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt, nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo nghị định thư, nhiệm vụ khoa học và công nghệ do các quỹ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ và nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên quan đến bí mật quốc gia không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: