Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 - Văn bản pháp quy - Cổng thông tin Đại Học Dược

Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 (23/03/2017)

Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 quy định về tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; việc tổ chức thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ; biện pháp bảo đảm phát t​riển khoa học và công nghệ; quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
CHƯƠNG II. TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CHƯƠNG III. CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CHƯƠNG IV. XÁC ĐỊNH, TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CHƯƠNG V. ỨNG DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ, PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CHƯƠNG VI. ĐẦU TƯ, TÀI CHÍNH PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CHƯƠNG VII. XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CHƯƠNG VIII. HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CHƯƠNG IX. TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CHƯƠNG X. KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
CHƯƠNG XI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH​

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: