Thông báo kết quả xét đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp Bộ Y tế năm 2018 - THÔNG BÁO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo kết quả xét đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp Bộ Y tế năm 2018 (01/08/2018)

Theo công văn số 685/K2ĐT-NCKH ngày 26/7/2018, Bộ trưởng Bộ Y tế đã phê duyệt danh mục 03 đề tài Khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch 2018 tại Quyết định số 4508/QĐ-BYT ngày 16/7/2018 với phương thức tổ chức thực hiện: Tuyển chọn.

Nhà trường xin thông báo tới các giảng viên, nghiên cứu viên thông tin trên.
Thông tin chi tiết xem tại Công văn và Quyết định gửi kèm.

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: