Tạp chí NCD & TTT - trang 3 - Cổng thông tin Đại Học Dược
 • Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc số 2 năm 2016 28/04/2016

        Số 2 năm 2016 của Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc có 6 bài nghiên cứu khoa học, 1 bài thông tin thuốc và tin bài về tình hình hoạt động của Trường. Các bài báo đăng trong Tạp chí số này cụ thể là:

 • Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc số 1 năm 2016 29/02/2016

      Số 1 năm 2016 của Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc có 7 bài nghiên cứu khoa học, 1 bài thông tin thuốc và tin bài về tình hình hoạt động của Trường. Các bài báo đăng trong Tạp chí số này cụ thể là:

 • Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc số 6 năm 2015 31/12/2015

      Số 6 năm 2015 của Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc có 6 bài nghiên cứu khoa học, 1 bài thông tin thuốc và tin bài về tình hình hoạt động của Trường. Các bài báo đăng trong Tạp chí số này cụ thể là:

 • Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc số 1 năm 2015 02/03/2015

  ​    Số 1 năm 2015 của Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc có 7 bài nghiên cứu khoa học, 1 bài thông tin thuốc và tin bài về tình hình hoạt động của Trường. Các bài báo đăng trong Tạp chí số này cụ thể là:

Các tin đã đưa ngày: