Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng CDNN GVCC (hạng I); GVC (hạng II) - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng CDNN GVCC (hạng I); GVC (hạng II) (09/10/2020)

​Học viện Quản lý giáo dục có Công văn số 56/HVQLGD-TTBD ngày 05/10/2020 về việc mở lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GVC, GVCC

Thông tin chi tiết xem file đính kèm