Thông báo kế hoạch giảng dạy, học tập trong phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới (tuần từ 28/9 đến 03/10/2020) - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo kế hoạch giảng dạy, học tập trong phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới (tuần từ 28/9 đến 03/10/2020) (25/09/2020)

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành chức năng về công tác phòng, chống dịch COVID-19; Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong trạng thái bình thường mới, Nhà trường thông báo kế hoạch dạy-học tuần từ 28/9 đến 03/10/2020.