Biên bản họp triển khai hoạt động giảng dạy và học tập để tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Biên bản họp triển khai hoạt động giảng dạy và học tập để tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (02/03/2020)

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và các Bộ, ngành chức năng về công tác phòng chống dịch Covid-19, Nhà trường gửi tới các Bộ môn/đơn vị biên bản cuộc họp

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: