Xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 6 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 6 (21/10/2020)

​​Thực hiện Công văn 6086/BYT-TT-KT ngày 16/10/2019 của Bộ Y tế về việc sao gửi kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 6. Nhà Trường đề nghị các đơn vị, cá nhân thực hiện những nội dung sau:

- Phổ biến nội dung ông văn 6086/BYT-TT-KT ngày 16/10/2019 của Bộ Y tế về việc sao gửi kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 6​
- Cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng, hoàn thiện hồ sơ gửi về Phòng TCCB trước ngày 10/11/2019
Chi tiết xem file đính kèm