Thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo liên tục cấp chứng chỉ - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo liên tục cấp chứng chỉ (29/03/2018)

​​Nhà Trường thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo liên tục nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức, kỹ năng và thực hành chuyên môn về Dược 111 TB-DHN Tuyến sinh các khóa đào tạo liên tục cấp chứng chỉ.pdf111 TB-DHN Tuyến sinh các khóa đào tạo liên tục cấp chứng chỉ.pdf

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: