Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Thông báo số: 241 /DHN-TCCB, ngày 14 tháng 5 năm 2012

DescriptionNews

​Về việc điều chỉnh, bổ sung phân công công tác của các thành viên Ban giám hiệu kể từ ngày 07/5/2012.

ImageNews

 

ContentNews

​Xem chi tiết file đính kèm

AuthorNews

 

CreatedDate

17/05/2012

SourceNews

 

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

Yes
Approval Status Approved
 

Attachments

phan cong BGH003.pdf    
Content Type: News Item
Created at 01/06/2012 11:31 SA by System Account
Last modified at 01/06/2012 11:31 SA by System Account