Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Công văn số: 250/DHN-TCCB, ngày 17 tháng 5 năm 2012

DescriptionNews

​Về việc hướng dẫn tổng kết năm học 2011-2012.

ImageNews

 

ContentNews

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HN
Số: 250 /DHN-TCCB
V/v: Hướng dẫn tổng kết
năm học 2011-2012
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2012
Kính gửi: Các đơn vị trong Trường
Thực hiện các quy định của Nhà nước, của Bộ Y tế về việc đánh giá viên chức và Thi đua, Khen thưởng, nhà trường yêu cầu các đơn vị thực hiện công tác tổng kết năm học 2011-2012 như sau (thời gian của năm học tính từ 01/7/2011 đến hết 30/6/2012):
I- Đánh giá viên chức hàng năm
Tất cả cán bộ, viên chức viết bản tự nhận xét đánh giá năm học 2011-2012 theo đối tượng viên chức.
II- Bình bầu các danh hiệu thi đua, phân loại lao động, báo cáo tổng kết năm học
1- Các đơn vị bầu danh hiệu thi đua theo tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua của Luật thi đua khen thưởng và bản đăng ký thi đua năm học 2011-2012:
+ Danh hiệu Tập thể: TT Lao động tiên tiến và TT Lao động xuất sắc.
+ Danh hiệu cá nhân: Lao động tiên tiến và Chiến sĩ thi đua cơ sở.
Thời gian cán bộ viên chức nghỉ sinh con được tính để xem xét bình bầu danh hiệu Lao động tiên tiến. Các tập thể, cá nhân được đơn vị bầu các danh hiệu phải đạt từ 80% số phiếu tín nhiệm trở lên. Hội đồng thi đua nhà trường căn cứ kết quả bầu của các đơn vị để xét và bầu theo quy định hiện hành.
2- Phân loại lao động theo Phụ lục 01 (Tiêu chuẩn phân loại lao động) kèm theo Quyết định số 507/QĐ-DHN ngày 20/12/2011.
3- Các đơn vị thực hiện Báo cáo tổng kết năm học 2011-2012 và đăng ký thi đua cho năm học 2012-2013.
III- Tài liệu tổng kết năm học các đơn vị gửi về phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 28/06/2012 gồm:
1- Báo cáo tổng kết năm học 2011-2012 của đơn vị: 2 bản (1 bản gửi phòng Hành chính tổng hợp; 1 bản gửi phòng Tổ chức cán bộ).
2- Bản tự nhận xét, đánh giá, phân loại của cán bộ, viên chức năm học 2011-2012.
3- Biên bản bình bầu danh hiệu thi đua và phân loại lao động năm học 2011-2012.
4- Bản đăng ký thi đua năm học 2012-2013.
5- Tóm tắt thành tích cá nhân được đơn vị bầu là Chiến sĩ thi đua CS (bản viết tay).
6- Kết quả học tập của các viên chức đang trong thời gian đi học tập trung.
Mẫu bản tự nhận xét đánh giá, báo cáo tổng kết, biên bản bình bầu, bản đăng ký thi đua, mẫu tóm tắt thành tích cá nhân, Quy chế đánh giá viên chức, Luật thi đua khen thưởng, Nghị định 42/2010/NĐ-CP, Thông tư số 02/2011/TT-BNV, Thông tư số 20/2011/TT-BYT được đăng trên website của Trường. Đề nghị các đơn vị thực hiện công tác tổng kết theo đúng hướng dẫn của nhà trường.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám hiệu;
- Lưu TCCB, HCTH.
 
KT HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH QL&ĐH
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Đăng Hòa

AuthorNews

 

CreatedDate

17/05/2012

SourceNews

 

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

Yes
Approval Status Approved
 

Attachments

Bieumau2012.zip    
Tieuchuankhenthuong.zip    
Content Type: News Item
Created at 01/06/2012 11:28 SA by System Account
Last modified at 01/06/2012 11:28 SA by System Account