Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Công văn số: 245 /DHN-KT&KĐCL, ngày 16 tháng 5 năm 2012

DescriptionNews

​Về việc triển khai kế hoạch hành động sau tự đánh giá.

ImageNews

 

ContentNews

 BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
Số: 245 /DHN-KT&KĐCL
V/v triển khai kế hoạch hành động sau tự đánh gi
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm  2012
 
                            Kính gửi: - Các đơn vị
                            - Văn phòng Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên
                            Trường Đại học Dược Hà Nội
 
Triển khai thực hiện quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 của bộ trưởng Bộ GD & ĐT về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học, quyết định số 76/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14/12/2007 của Bộ GD & ĐT ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục các trường đại học cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. Trường Đại học Dược Hà Nội đã triển khai hoạt động tự đánh giá và đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá nộp Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng tháng 6/2011.
Nhằm triển khai thực hiện kế hoạch hành động sau tự đánh giá, kính đề nghị các ông/bà trưởng phụ trách các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nội dung theo phụ lục đính kèm, gửi báo cáo gửi kết và minh chứng về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng theo thời hạn quy định trong kế hoạch kèm theo công văn này.
Báo cáo tự đánh giá và các tài liệu tham khảo liên quan được đăng tải trên Website của Trường theo địa chỉ: www.hup.edu.vn, hoặc liên hệ ThS. Đào Nguyệt Sương Huyền, Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng ĐT: 04.39335535; mobile: 0988035685.
Trân trọng./.
 
 
Nơi nhận:
-          Ban giám hiệu;
-          Như kính gửi
-          CNTT (website)
-          Lưu: KT&KĐCL, HCTH.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
Thái Nguyễn Hùng Thu

AuthorNews

 

CreatedDate

16/05/2012

SourceNews

 

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

Yes
Approval Status Approved
 

Attachments

file dinh kem CV 245.doc    
Content Type: News Item
Created at 01/06/2012 11:23 SA by System Account
Last modified at 10/08/2012 2:10 CH by Doan Hong